Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden wanneer zij een Birl-website of een ander product of dienst van Birl gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle contracten van Birl. Gebruikers van de producten en contractanten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden hierna aangeduid als “de gebruiker”.

Privacybeleid

Birl hecht veel waarde aan de privacy van zijn gebruikers en handhaaft daarom een duidelijk privacybeleid. Meer informatie vindt u in de ‘Privacyverklaring’ van Birl.

Gebruik

Het gebruik van de producten van Birl door een gebruiker is alleen toegestaan als de gebruiker overeenkomt met deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring. Door gebruik te maken van een of meer producten van Birl wordt de gebruiker geacht in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden (en de Privacyverklaring). Birl behoudt zich echter het recht voor om het gebruik van en/of de toegang tot zijn producten voor elke gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving of reden te verbieden, bijvoorbeeld door het blokkeren of verwijderen van profielen of door het blokkeren van IP-adressen van computers indien Birl dit passend acht, zulks naar eigen inzicht.

Profielen zijn beperkt tot natuurlijke personen. Profielen en groepen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd en hebben als gevolg geen verhaal tegen Birl met betrekking tot, maar niet beperkt tot, verloren bestanden of informatie of andere directe of indirecte schade.

Bezwaarlijke inhoud

Inhoud mag niet worden ingediend bij de producten en Birl matigt alle inhoud en beslist uiteindelijk of een inzending al dan niet wordt geplaatst op basis van de mate waarin deze inhoud bestaat uit, gerelateerd is aan, of samengaat met enige Bezwaarlijke Inhoud. Bezwaarlijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot: (i) seksueel expliciet materiaal; (ii) obscene, smadelijke, lasterlijke, beledigende, gewelddadige, vulgaire, krenkende, en/of onwettige inhoud; (iii) inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of inhoud die misleidend of frauduleus is; (iv) inhoud die het gebruik of de verkoop van illegale of gereguleerde stoffen, tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens bevordert; en (v) gokken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een online casino, sportboeken, bingo of poker.

Leeftijd

Om de producten van Birl te kunnen gebruiken, moet men de geldige minimumleeftijd in het toepasselijke rechtsgebied hebben om een geldig en wettelijk bindend contract voor deze producten te kunnen afsluiten. Personen onder deze leeftijd hebben de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogd nodig om in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden of om op een andere manier een bindende overeenkomst met Birl te sluiten. Uw toegang tot de producten kan zonder waarschuwing worden beëindigd als Birl naar eigen goeddunken van mening is dat aan het voorgaande niet is voldaan.

Aangeboden informatie

Hoewel de informatie op alle Birl-websites en de informatie in zijn producten – met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde inhoud – met grote zorg en nauwkeurigheid is gemaakt, kunnen accuraatheid, betrouwbaarheid en geschiktheid niet worden gegarandeerd. Daarom is het vertrouwen op de informatie op de Birl-websites of de informatie in zijn producten, al dan niet afkomstig van Birl, volledig op eigen risico van de gebruiker.

Geen medisch advies

De informatie op Birl-websites en in zijn producten is uitdrukkelijk niet bestemd als vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals binnen andere disciplines. Birl-producten en -diensten mogen bijvoorbeeld nooit worden gebruikt voor zelfdiagnose of behandeling van ziekten, kwalen en aandoeningen van welke persoon dan ook. Gebruikers dienen onmiddellijk hun arts te raadplegen met medische vragen, klachten en/of symptomen voordat zij producten of diensten van Birl gebruiken of blijven gebruiken.

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat Birl niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken en/of verkeerde informatie in de aangeboden informatie in zijn producten, diensten of enige van zijn websites, noch voor de mogelijke schade die hieruit kan voortvloeien.

Dokter raadplegen vóór lichamelijke oefening

Lichaamsbeweging of het volgen van een dieetplan kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, waaronder verwondingen en de dood. Gebruikers die willen beginnen met enige vorm van lichaamsbeweging of een dieetplan met Birl-producten en -diensten moeten altijd eerst hun arts en/of diëtist raadplegen alvorens te beginnen met deze oefening of dit plan. Gebruikers die pijn ervaren of duizelig worden of kortademig worden, moeten onmiddellijk stoppen met de lichaamsbeweging of hun dieetplan en contact opnemen met een arts voor advies.

Rechten van intellectueel eigendom

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud binnen de producten of diensten van Birl het eigendom zijn van Birl en beschermd worden door relevante wetten op het gebied van intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, patenten en ontwerprechten.

Birl verleent de gebruiker een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om zijn producten te gebruiken zoals beschreven in de toepasselijke Overzichts- en Licentievoorwaarden (Licentieovereenkomst) voor persoonlijke doeleinden en onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is uitdrukkelijk verboden om de hierboven genoemde ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud te kopiëren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, te publiceren of te gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Birl.

De gebruiker stemt in geen handelingen te verrichten die inbreuk maken of redelijkerwijs inbreuk kunnen maken op de rechten van Birl zoals hierin beschreven.

Voor zover Birl met een derde overeenkomt om een van zijn intellectuele eigendomsrechten op te nemen in een product of dienst van Birl, heeft de gebruiker dezelfde rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten als die met betrekking tot het intellectuele eigendom van Birl tegenover de gebruiker.

Verandering van de naam mbt “Zakendoen als”

In het geval dat de gebruiker een zakelijke licentiehouder is van Birl’s software en de bedrijfsnaam waaronder Birl opereert wenst te wijzigen, zal deze gebruiker Birl een eenmalige (voor elke dergelijke wijziging) vergoeding voor overgangs- en administratieve kosten betalen gelijk aan 99,00 EUR (of $99,00 in het geval van Amerikaanse dollars voor Amerikaanse klanten), exclusief toepasselijke belastingen, onder voorbehoud van een verhoging voor te zware eisen die van toepassing zijn op Birl in verband met betrekking tot het vergemakkelijken van de overgang, naar eigen inzicht in rekening te brengen.

Betaling in het kader van deze overeenkomst is verschuldigd binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Elke tekortkoming in de betaling kan worden voorgelegd aan een of meer incassobureaus voor verwerking, naast de uitoefening van andere wettelijke rechten waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

In het geval dat er een beoogde opvolger voor de gebruiker is, gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze opvolger een door Birl te leveren overnameovereenkomst uitvoert en levert met betrekking tot de overname van deze overeenkomst en de van toepassing zijnde licentieovereenkomst, die een voorwaarde zal zijn voor het vrijgeven van de verplichtingen van de gebruiker op grond van deze en andere bepalingen, tot tevredenheid van Birl.

Licentiëring voor gedeelde informatie

De gebruiker verleent Birl een doorlopende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie zonder enige extra vergoeding door Birl, met inbegrip van het recht op sublicentiëring, voor alle informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, foto’s, video- en geluidsbestanden, ontwerpen en gebruikersinformatie, die wordt geüpload naar, gedeeld met of opgeslagen binnen de producten of diensten van Birl of door de gebruiker op enige andere wijze met Birl gedeeld (hierna: “de Gedeelde Informatie”) te gebruiken, kopiëren, distribueren, overdragen, uitvoeren, wijzigen of gebruiken, voor commerciële of andere doeleinden, via alle bestaande media.

Birl beschermt de privacy van haar gebruikers en handelt in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese en Amerikaanse privacywetgeving en internationale normen voor gegevensbeveiliging. Birl zal geen persoonlijke gegevens van haar gebruikers verkopen of anderszins delen met derden voor marketing- en verkoopdoeleinden, tenzij in het geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker(s) van de betrokken gegevens. Meer informatie is te vinden in de hierboven gekoppelde Privacyverklaring.

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden garandeert de gebruiker dat de Gedeelde Informatie geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, privacy of andere rechten van derden, geen inbreuk maakt op enig van toepassing zijnd recht, geen pornografisch materiaal bevat of anderszins beledigend is, geen bedreiging, smaad of laster vormt, vrij is van virussen of andere code die schadelijk is of kan zijn voor Birl en geen commercieel doel heeft. De gebruiker blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade aan Birl en derden als gevolg van de Gedeelde Informatie.

Gebruikersinformatie en registratie

De gebruiker verklaart dat de verstrekte informatie, bijvoorbeeld voor registratie, juist en volledig is en dat hij deze informatie waar mogelijk binnen de producten van Birl zal actualiseren in geval van enige wijzigingen. Wachtwoorden dienen zorgvuldig te worden opgeslagen en mogen niet worden gedeeld met derden.

De gebruiker mag derden geen toegang verlenen tot Birl-producten of -diensten via zijn eigen geregistreerde account. Indien de gebruiker zijn accounttoegangsinformatie deelt met derden, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat Birl alle door de gebruiker verstrekte gegevens opslaat, verwerkt en bewaart, inclusief gegevens verstrekt door middel van het gebruik van de producten. Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring waarnaar hierboven is gelinkt.

Communicatie

Birl mag verschillende communicatieberichten naar gebruikers sturen via de producten, inclusief updatemeldingen of herinneringen, e-mails of andere communicaties. Gebruikers kunnen in de instellingen aangeven in welke mate zij deze berichten willen ontvangen. De gebruiker stemt ermee in dat Birl de gebruiker kan benaderen voor belangrijke wijzigingen of updates van de producten indien Birl dit nodig acht. Dergelijke communicatie zal in principe nooit commerciële berichten van derden bevatten.

Gebruikers kunnen met elkaar communiceren binnen de producten, bijvoorbeeld door het plaatsen van opmerkingen of het versturen van berichten of het voeren van discussies binnen groepen. De gebruiker verklaart geen spam of andere communicatie te verzenden die ongewenst is voor de ontvanger, al dan niet commercieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedreigende, agressieve, obscene, schandelijke, beledigende, aanstootgevende, commerciële communicatie, of communicatie die inbreuk maakt op privacyrechten. Elke handeling die in strijd is met deze voorwaarden kan – net als bij de andere voorwaarden – leiden tot onmiddellijke weigering van toegang en gebruik van de producten en diensten van Birl en beëindiging van de gebruikerslicentie.

Birl is te allen tijde vrij om gebruikerscommunicatie of andere gedeelde informatie te verwijderen zonder voorafgaande of verdere kennisgeving aan de gebruiker als deze niet aan de normen voldoet of anderszins als ongepast wordt geacht door Birl.

Voor alle communicatie en contactmomenten via de producten van Birl gelden de volgende gebruikersrichtlijnen:

a) Houd het altijd leuk en positief

b) Behandel andere gebruikers met respect

c) Respecteer de meningen van anderen, zelfs als u het er niet mee eens bent

d) Plaats geen “off-topic” berichten in discussies

e) Val mensen niet lastig met irrelevante zaken

f) Adverteer niet voor producten of diensten

Informatie van derde partijen

De producten kunnen informatie van derden bevatten of daarnaar verwijzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie gecreëerd door gebruikers, advertenties, banners en/of websitelinks (hierna: “Informatie van Derden”).

Informatie van Derden wordt en kan in het algemeen niet vooraf door Birl worden gecontroleerd, wat betekent dat Birl de kwaliteit en validiteit ervan niet kunnen garanderen. Birl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Informatie van Derden, noch voor de mogelijke directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Derden kunnen verbinding maken met Birl via de API van Birl of toegang krijgen tot openbaar beschikbare gegevens in de producten, waaronder mogelijk persoonlijke gebruikersgegevens die met toestemming van de gebruiker op de producten zijn gepubliceerd. Daarnaast kunnen derden via de API toegang krijgen tot openbare en gesloten persoonsgegevens, wanneer een gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Birl zijn in principe niet van toepassing op Informatie van Derden, tenzij daarin anders beschreven.

Deze Derden kunnen andere algemene voorwaarden en privacyverklaringen hanteren. Birl behoudt zich ook het recht voor om gebruikers de kosten, vergoedingen en uitgaven van Derden te factureren die nodig zijn om de producten en diensten aan de gebruiker te leveren, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen.

Onrechtmatige informatie

Na een melding van onrechtmatig gedrag zal Birl binnen een redelijke termijn de aanwezigheid van onrechtmatige informatie in een of meer van de producten onderzoeken en indien mogelijk actie ondernemen. Elke vorm van onwettige communicatie dient rechtstreeks via e-mail te worden gemeld aan info@birl.io.  Dit rapport dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

a) De URL waar de vermeende onrechtmatige informatie kan worden gevonden.

b) Een expliciete verklaring van de melder dat het materiaal onwettig is en waarom.

c) Indien er sprake is van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, dient de melder aan te tonen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van die rechten en in hoeverre de informatie inbreuk maakt op die rechten.

d) Indien de melder iemand anders vertegenwoordigt, een machtiging die de melder in staat stelt namens de rechthebbende op te treden, ondertekend door de rechthebbende.

e) De naam, het e-mailadres, het postadres en het telefoonnummer van de melder.

Betaalde producten

De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s of USD, naar gelang van toepassing, en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn voorwaardelijk en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Vragen met betrekking tot de licentievergoedingen kunt u richten aan support@Birl.com.

Verhogingen van de licentiekosten worden maandelijks automatisch berekend, rekening houdend met de geselecteerde modules en andere bepalende informatie. Bijvoorbeeld, wanneer het aantal coaches dat van toepassing is op een bepaalde gebruiker verandert van 5 naar 7, zal het programma de licentie automatisch aanpassen voor de volgende maand.

Onze systemen zijn niet in staat om de verlaging van de licentievergoeding op geautomatiseerde basis te verwerken en daarom moeten alle factoren die zouden leiden tot een verlaging van de licentievergoeding (bv. vermindering van het aantal coaches of locaties) ten minste 14 kalenderdagen voordat een wijziging van kracht kan worden, aan ons worden meegedeeld op support@birl.io. Geen enkele verlaging van de licentievergoeding zal ertoe leiden dat de licentievergoeding lager is dan het bedrag dat van toepassing was aan het begin van de op dat moment lopende licentieperiode van één jaar voor de toepasselijke periode gedurende die periode; met dien verstande dat deze vergoeding, te beginnen met het begin van de volgende licentieperiode van één jaar na de verlaging in kwestie, kan terugkeren naar het bedrag dat bestond aan het begin van de vorige licentieperiode van één jaar, afhankelijk van het aantal coaches, maar niet minder dan dat. De verschuldigde licentievergoedingen worden maandelijks automatisch geïnd binnen vijf dagen voor de factuurperiode.

De licentieduur is voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden wordt uw licentie automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden. Uw licentie kan aan het einde van elke periode van 12 maanden worden beëindigd, rekening houdend met een verplichte opzegtermijn van één maand voor het einde van deze periode.

Elke beëindiging, om welke reden dan ook, geeft Birl het recht om betaling te eisen van het volledige verschuldigde bedrag onder de toepasselijke licentieovereenkomst alsof de volledige licentieperiode onder deze overeenkomst volledig was voltooid.

Indien een factuur niet binnen 30 dagen na de vervaldatum is betaald, heeft Birl het recht om het totale verschuldigde bedrag onmiddellijk met 10% te verhogen en dit bedrag met nog eens 5% te verhogen voor elke periode van 30 dagen dat de factuur onbetaald blijft, of het maximaal toegestane bedrag in een bepaald land. De gebruiker is beperkt tot dertig dagen na het uitreiken van een factuur om hier bezwaar tegen te maken of de gebruiker wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

De producten en diensten van Birl worden zo spoedig mogelijk of binnen de overeengekomen termijn na betaling geleverd. Birl behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken in geval van herhaalde wanbetaling of vertraagde betaling voor enig product of dienst. Birl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade indien de levering plaatsvindt na de overeengekomen periode.

Levering van custom branded applicaties

In aanvulling op eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden, als gevolg van beleidswijzigingen die door Apple zijn doorgevoerd met betrekking tot de App Store, is Birl niet in staat om merkapplicaties bij Apple te publiceren voor klanten, behalve wanneer (1) de klant geregistreerd is bij Apple als een rechtspersoon (bijv. bedrijf, LLC) in plaats van door een individuele account en (2) de klant toegang moet hebben tot een Apple apparaat dat gebruikt kan worden om een ontwikkelaarsaccount aan te maken en een dergelijke account te hebben en de nodige betalingen te doen zoals vereist daarbij.

Birl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in het beleid of andere acties van Apple die direct of indirect leiden tot extra kosten, lagere inkomsten of andere wijzigingen die de gebruiker negatief kunnen beïnvloeden.

Wijzigingen aan de producten

Birl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en voor een bepaalde periode, of voor onbepaalde tijd, zonder of na voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, één of meer van haar producten of diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, stop te zetten of te wijzigen, ongeacht of het gaat om betaalde of onbetaalde producten. Dit kan ook leiden tot het blokkeren van toegang tot of het verlies van een deel of het geheel van de Gedeelde Informatie, inclusief de Gedeelde Informatie van de gebruiker.

Birl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit. In geval van een dergelijke wijziging van de producten, om welke reden dan ook, zal de gebruiker op zijn verzoek de (reeds) aan Birl of haar partners betaalde bedragen pro rata terugbetaald krijgen, zulks ter beoordeling van Birl.

Om twijfel te voorkomen, heeft de gebruiker niet het recht om de licentieperiode voor een van de producten of diensten te onderbreken; een dergelijke actie zal geheel naar eigen goeddunken van Birl zijn.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Birl behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Na een dergelijke wijziging worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden onmiddellijk ter inzage aangeboden op de website van Birl. Door gebruik te maken van de website en de andere producten van Birl na wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wordt de gebruiker geacht in te stemmen met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Conformiteit en uitsluiting van aansprakelijkheid

De producten en de inhoud daarvan worden door Birl als zodanig geleverd, inclusief eventuele gebreken. Noch Birl, noch haar vertegenwoordigers, partners of leveranciers geven enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de functionaliteit van de producten of diensten of de inhoud daarvan.

Birl kan niet garanderen dat de producten of diensten op enig moment op enige locatie beschikbaar zijn en dat deze beschikbaarheid veilig zal plaatsvinden, dat eventuele fouten zullen worden opgelost, of dat de producten vrij zullen zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke software of onderdelen.

De gebruiker erkent dat de producten mogelijke gebreken kunnen bevatten en aanvaardt de risico’s voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien. Birl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker of derden in het geval van schade die direct of indirect voortvloeit uit een defect in zijn producten of diensten.

De aansprakelijkheid van Birl is in ieder geval beperkt tot het equivalent van zes maanden van de licensiekosten, betaald door de gebruiker, of EURO 2.500,00, afhankelijk van welk bedrag lager is. De gebruiker kan geen enkele overeenkomst met Birl beëindigen op basis van een feitelijke of vermeende niet-naleving van enige voorwaarde.

Elektronische handtekening

Door gebruik te maken van de producten of diensten van Birl wordt de gebruiker geacht een elektronische handtekening te hebben verstrekt waardoor deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Toepassing en competentie

Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of verplichtingen met betrekking tot de hierin opgenomen zaken.

Het is mogelijk dat een of meer delen van deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn in het rechtssysteem van toepassing, of niet afdwingbaar zijn. In een dergelijk geval blijven de overige delen van deze Gebruiksvoorwaarden geldig tussen de gebruiker en Birl.

In het geval van gebruikers buiten de Verenigde Staten is op deze Gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. In het geval van gebruikers die zich in de Verenigde Staten bevinden, zijn de wetten van de staat Delaware van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle geschillen die hieruit kunnen voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de staat Delaware, Verenigde Staten.